Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Yours Personeelsdiensten BV

Artikel 1. Toepasbaarheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van
– Yours Personeelsdiensten BV, statutair gevestigd te Enschede; KvK 32103743
– Yours Technology; KvK 51655276 (ingeschreven KvK als Innotifs?)
– Yours Talent; KvK 57680280
– Yours Development, statutair gevestigd te Deventer; KvK 61508748
– Yours Legal, statutair gevestigd te Enschede; KvK 64764966
Juridische dienstverlening aparte algemene voorwaarden (eventuele verwijzing in de algemene voorwaarden of een eigen paragraaf in deze av)
En alle aan Yours Personeelsdiensten BV gelieerde bedrijven, verder te noemen
Yours.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondeling gegeven
opdrachten, overeenkomsten en aanbiedingen inzake de werving en selectie van
arbeidskrachten (al dan niet op uitzend, payroll,- of detacheringsbasis) en/of
inzake personeelsadviesdiensten door Yours aan opdrachtgever. Afwijkingen op
deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3  Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan Yours.

1.4  Onder opdracht wordt verstaan: de overeenkomst tot werving en selectie van
personeel door Yours ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever of ten
behoeve van het inlenen van uitzend-, payroll- of detacheringskrachten door
opdrachtgever en/of de overeenkomst tot het verlenen van personeelsadvies door
Yours voor de opdrachtgever en/of het geven van trainingen door Yours aan de
opdrachtgever.

1.5  Een werving en selectie- of uitzendopdracht wordt geacht geslaagd te zijn
uitgevoerd indien opdrachtgever een arbeidsovereenkomst sluit met een door
Yours geselecteerde kandidaat, danwel indien opdrachtgever een door Yours
geselecteerde kandidaat op andere wijze de werkzaamheden laat uitvoeren.

1.6  Een kandidaat wordt verondersteld te zijn geselecteerd door Yours nadat
opdrachtgever het c.v. of resumé van de kandidaat per email, per post of per fax
van Yours heeft ontvangen of wanneer de kandidaat door Yours mondeling is
geïntroduceerd.

1.7 Offertes van Yours zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden na dagtekening, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de offerte.

Artikel 2. Uitvoering

2.1  Yours tracht de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te
voeren.

2.2 Opdrachtgever is verplicht op verzoek van Yours een kopie van de
arbeidsovereenkomst te sturen die met de door Yours geselecteerde kandidaat is
aangegaan.

2.3  Indien opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, een door
Yours geselecteerde kandidaat te werk stelt, anders dan in het kader van de
verstrekte opdracht, wordt de opdracht verondersteld geslaagd te zijn uitgevoerd
en is het hierin vermelde honorarium verschuldigd.

2.4  Yours voert opdrachten persoonlijk uit, dan wel laat dit in overleg met de
Opdrachtgever doen door aangewezen medewerkers. Uitvoering van projecten
door ingeschakelde derden gebeurt slechts in overleg met de opdrachtgever.
Yours blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht

Artikel 3. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

3.1  Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht
aan Yours worden verstrekt, neemt Yours de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht.

3.2 Gegevens van de kandidaten dienen door opdrachtgever vertrouwelijk te worden
behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Een en ander
behoudens een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

3.3  Als de klant geen bezwaar aangeeft, kan Yours de klant als referent gebruiken.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1  Yours houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die
zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen
bestaan of worden gevestigd.

4.2  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen
computerprogramma’s, handboeken, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en
andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 5. Opdracht Werving en Selectie en/of uitzenden/detacheren/payrollen

5.1  Een opdracht tot werving en selectie omvat de opdracht om een arbeidskracht te
werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de
opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.

5.2  De opdracht kan mondeling en/of schriftelijk tot stand komen. Deze Algemene
Voorwaarden zijn direct van toepassing bij aanvang van de opdracht. Indien Yours
een geschikte kandidaat aanlevert, is de betreffende werkgever de hierin
vermelde bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan Yours.

5.3  Een werving- en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de
voorgestelde arbeidskracht accepteert of, indien van toepassing, door het verlopen van de overeengekomen maximale duur van de opdracht.

5.4  Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving- en selectiewerkzaamheden
van Yours, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid,
levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of
nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en
mits de kandidaat voldoet aan de functie-eisen.

5.5 Bij een opdracht tot werving en selectie ligt de verantwoordelijkheid voor de
uiteindelijke keuze voor een kandidaat en de daaruit voortvloeiende
arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever. De toekomstige werkgever dient zelf
te zorgen voor het verifiëren van ondermeer de identiteit, diploma’s en andere
(achtergrond)-gegevens van de te benoemen kandidaat (kandidaten).
Artikel 6. Opdracht Personeelsadvies

6.1  Yours richt zich op het verstrekken van personeelsadvies aan bedrijven in brede
zin en met name op het vastleggen van procedures, het begeleiden van
sollicitatieprocedures, introductiebeleid, het opstellen van functieprofielen,
competentiemanagement, verzuimmanagement, outplacement en coachingstrajecten.

6.2 Yours legt, na oriënterende gesprekken, de opdracht schriftelijk vast en legt deze
ter ondertekening voor aan de opdrachtgever. De door Yours en de opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de opdracht.

6.3  Wijziging van de opdracht (na overleg met Yours) wordt beschouwd als het
verstrekken van een nieuwe opdracht. De voorwaarden blijven van kracht voor de
eerder verstrekte opdracht.

6.4 Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht
worden bevestigd en gefactureerd.

6.5  In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van
betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander
onder voorbehoud van rechten.

Artikel 7. Vergoeding

7.1  De opdrachtgever is aan Yours voor de werving- en selectieopdracht verschuldigd
een bemiddelingsvergoeding ten grootte van 21% van het bruto jaarsalaris incl.
vakantiegeld, op basis van een 40-urige werkweek en een vol jaar, ongeacht duur
van het dienstverband en het aantal werkuren.

7.2  De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever
voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan
ook aangaat met de arbeidskracht. De bemiddelingsvergoeding is opdrachtgever
verschuldigd onmiddellijk na afronding van de opdracht.

7.3  De opdrachtgever is aan Yours voor de uitzendopdracht een vergoeding
verschuldigd conform de omrekenfactor 2,4 bij minimaal 1040 ingeleende uren.
Het tarief is de omrekenfactor maal het overeengekomen uurloon. De
uitzendvergoeding wordt wekelijks gefactureerd aan opdrachtgever.

7.4 Indien de opdrachtgever binnen een periode van 1040 uur na aanvang van de
uitzendovereenkomst door de kandidaat te werken uren een
arbeidsovereenkomst, dan wel andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken
kandidaat aangaat, zal hij aan Yours een terstond opeisbare, niet voor matiging
vatbare fee verschuldigd zijn. Deze fee bedraagt 21% van het laatst geldende
tarief voor de betrokken kandidaat, vermenigvuldigd met het aantal van de in de
inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de
aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de hiervoor
genoemde periode van 1040 uren.
7.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk
geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin
van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Yours het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren.

7.6  Separate kosten voor de werving (bijvoorbeeld advertentiekosten, reis- en
verblijfskosten, kosten voor testen) worden na overleg met opdrachtgever
gemaakt en maken geen deel uit van de bemiddelingsvergoeding. Deze kosten
worden tussentijds of aan het einde van de opdracht gefactureerd aan
opdrachtgever.

7.7  Buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, is opdrachtgever bij werving en
selectie of in het geval van een uitzendopdracht geen kosten verschuldigd tenzij
hierover uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt tussen Yours en opdrachtgever.

7.8 Indien opdrachtgever de opdracht zelf intrekt, om welke reden dan ook, wordt
door Yours € 950,- in rekening gebracht voor de tot dan toe verrichtte
werkzaamheden.

7.9 De opdrachtgever is aan Yours voor personeelsadvies – afhankelijk van aard en
duur van de opdracht – een vergoeding verschuldigd per uur of per opdracht.
Yours factureert maandelijks aan opdrachtgever de vergoeding die verschuldigd is voor personeelsadvies.

Artikel 8. Garantieregeling

8.1  Indien opdrachtgever om gegronde redenen (m.u.v. bedrijfseconomische redenen) binnen 1 maand na aanname van de kandidaat via opdrachtnemer besluit niet met de kandidaat verder te gaan en het contract met de werknemer opzegt omdat deze aantoonbaar ongeschikt blijkt voor de functie, start opdrachtnemer kosteloos een nieuwe zoekopdracht voor dezelfde functie. Yours zal eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest onder de navolgende voorwaarden. Indien er binnen 3 maanden nadat opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven bij Yours niet verder te gaan met de kandidaat, geen nieuwe kandidaat voor dezelfde functie via werving en selectie van Yours wordt aangenomen, wordt 25% van de bemiddeling fee gecrediteerd. Indien opdrachtgever na deze 3 maanden een kandidaat via Yours aanneemt, vervalt deze garantieregeling.

8.2  De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na beëindiging van het
dienstverband met de eerste kandidaat Yours schriftelijk op de hoogte te stellen
dat hij van deze garantieregeling gebruik wil maken, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

8.3  Yours zendt in geval van terugbetaling aan opdrachtgever voor dit bedrag een
creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen.
Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de
door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft
ingevuld.
8.4  Indien opdrachtgever binnen een jaar nadat hij bij Yours schriftelijk heeft
aangegeven dat de eerste kandidaat uit dienst treedt, een volgende functie bij
Yours uitzet, ontvangt hij 25% korting op de bemiddelingsfee. Dit uitsluitend
Indien opdrachtgever in het kader van deze regeling geen vervangende kandidaat
heeft kunnen aannemen via Yours.

8.5  Indien een door Yours in het kader van deze garantieregeling voorgestelde
kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Yours 25% van het
honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode
zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Yours van haar verplichtingen uit
hoofde van dit garantieartikel gekweten.

8.6  De garantieregeling is niet van toepassing als er wordt afgeweken van de
tarieven zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van Yours ter zake van:
a) Schade die direct of indirect ontstaat, door het zelf interpreteren en/of
onoordeelkundig gebruiken van de door Yours verstrekte kennis, informatie en
andere adviezen welke door Yours geleverd heeft.
b) Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van Yours niet
en/of tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en
omstandigheden, die Yours volgens wet, rechtshandeling die in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet toe te rekenen zijn.
c) Schade, die opdrachtgevers, zijn personeel of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door Yours, tenzij deze schade het gevolg is van
opzettelijk schadelijk handelen of grove schuld van Yours en door haar
gevolmachtigde personen en tenzij Yours ter zake voor deze schade verzekerd is.

9.2 Een eventuele aansprakelijkheid is begrensd tot het bedrag dat Yours voor
de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen tot
een maximum van € 5.000,-. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een
half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen
zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

9.3  Voor de beslissing om met een door Yours geselecteerde kandidaat een
arbeidsovereenkomst aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk.

9.4  Yours kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –
waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van
een door Yours geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks
voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de
opdrachtuitvoering door Yours, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is
aangegaan.

9.5 Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever Yours onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, is Yours voor de daardoor ontstane schade
niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden
door een grove fout van Yours die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is
Yours voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van
het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar,
met een maximum van € 5.000,-.

9.6  Hoe dan ook is Yours nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt
door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Yours, behoudens
opzet of grove schuld van Yours.

9.7  Yours heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
9.8  Yours is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens opdrachtgever, Yours of derden.

9.9  Opdrachtgever vrijwaart Yours voor alle vorderingen van derden die direct of
indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door
Yours samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade
die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Yours onjuiste of onvolledige
informatie heeft verstrekt, behoudens opzet of grove schuld van Yours.

9.10  Medewerkers van Yours zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Yours
Aansprakelijkheid van Yours voor de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde
schade te erkennen.

9.11  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een
arbeidskracht. Yours is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te
voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 10. Betaling

10.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Yours te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum. Betaling
dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste
van een door Yours aan te wijzen bankrekening.

10.2  Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment een rente verschuldigd van
1,5% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente over het nog openstaande
bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

10.3  Daarnaast heeft Yours het recht zonder nadere ingebrekestelling of aanzegging
alle met de invordering van het verschuldigde gepaard gaande kosten,
gerechtelijke of buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen. De vergoeding
van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-.

10.4  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur aan Yours schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de verrichte dienst goedgekeurd te hebben. Reclames schorten de
betalingsverplichting niet op.

10.5  Over door de opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt BTW in rekening
gebracht.
Artikel 11. Facturatie en tijdverantwoording

11.1  Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen
wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk
geaccordeerde urenstaten, die vooraf blanco door Yours aangeleverd zijn.

11.2  De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de op de
urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn
vermeld, zoals naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren,
eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in
voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de
verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de urenstaten en de hieraan
gerelateerde facturering.

11.3  Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de kandidaat aan te leveren
urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil
tussen de door de kandidaat bij Yours ingeleverde urenstaat en het door de
opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de kandidaat bij Yours
ingeleverde urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd
tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 12. Concurrentie en schadeloosstelling

12.1  Het is de opdrachtgever niet toegestaan binnen twee jaar nadat Yours een
kandidaat heeft aangeboden of op enigerlei wijze heeft geïntroduceerd,
rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect
te werk te stellen.

12.2  Indien de opdrachtgever het hiervoor genoemde verbod overtreedt, is hij met
onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Yours verschuldigd ter grootte
van € 7.500,-.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Het Nederlands recht is
van toepassing, m.u.v. Yours Recruitment. Hiervoor is het Duitse recht van
toepassing.

Artikel 14. Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene
Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die
niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast,
zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk
aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.